Потребител  
Парола

Криптирана  Стандартна

 


Специалност: Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
Професия: Техник-технолог по качеството на храни и напитки
 

       Професия код: 541060 Специалност код: 5410601
       Квалификационна степен: III степен чрез заплащане или ваучер
       Изисквания към кандидата: 16 години, Средно образование


Модул 1: Здравословни и безопасни условия на труд
Здравословните ио безопсни условия на труд ЗБУТ в България са определени с закон, това е Законът за здравословни и безопасни условия на труд. Здравословните и безопасни условия на труд касаят всички работници и работодатели и определят вредните фактори и условия за безопасност на труда.

Модул 2: Трудово-правно законодателство
Съгласно разпоредбата на чл.1 (1) и (2) КТ, както и на чл.1 (1) от Закона за колективно уреждане на трудовите спорове (ЗКУТС), Предмет на трудовото право са трудовите отношения.

Модул 3: Икономика
Икономиката се състои от икономическата система на дадена страна или определен регион, работните, капиталовите и земните ресурси, икономическите агенти, които социално участват в продукцията, обмяната, дистрибуцията и консумирането на стоки и услуги в тази област или регион. Дадена икономика е крайният резултат от прогреса, който включва техническа еволюция,история [1] и социална организация, както и нейната география, естествени ресурси и екология, като основни фактори. Тези фактори определят контекста, съдържанието и съвкупността от условия и параметри, при които икономиката функционира.

Модул 4: Неорганична химия и физикохимия. Органична химия
Органичната химия е основен дял на химията, който изучава структурата, свойствата, състава и получаването на органични съединения - въглеводороди и техните производни. Освен въглерод и водород, те могат да включват и други елементи, като кислород, азот, сяра, фосфор, силиций и други. Основата на молекулите на органичните съединения са вериги или пръстени, образувани от свързани помежду си въглеродни атоми.

Модул 5: Физика, спектрофотометрия, спектрометрия
Спектрофотометрия , метод на изследване и анализ на вещества, въз основа на измерване на спектрите на поглъщане на оптичната част на електромагнитно излъчване. Понякога под спектрофотометрия се разбира клон на физиката, която съчетава спектроскопия (като наука на електромагнитния спектър), фотометрия и спектрометрия (както в теорията и практиката на измерване респ. Интензивност и дължина на вълната (или честота) електромагнитно излъчване), спектрофотометрия, на практика, често се отъждествява с оптична спектроскопия.

Модул 6: Микробиология
Микробиологията не изучава микроорганизмите въобще, а само безядрените едноклетъчни форми на живот. Всички те са причислени към Царството на доядрените организми: Regnum Prokaryota. Едноклетъчните организми, които притежават ядро (като амебата, например) са класифицирани в Царството на ядрените организми

Модул 7: Автоматизация на производството. Процеси и апарати
Автоматизацията на производството представлява най-висока степен в развитието на неговата механизация. Операциите, които изграждат всеки производствен процес, се разделят на два типа: енергийни и информационни. Към енергийните се отнасят основните технологични и транспортни операции на процеса, като например рязане, пробиване, товарене, разтоварване и т.н. Те се изпълняват за сметка на енергията, получавана от страничен източник, в т.ч. и от човека. Към информационните се отнасят операциите, които се изпълняват чрез умствената дейност на човека. С тях се осъществява управлението на последователността на енергийните операции и се контролира и регулира ходът на производствените процеси.

Модул 8: Класически химикоаналитични (мокри) методи за анализ на храни
Методите за анализ могат да се разделят на класически и инструментални. Класическите методи, наричани също методи намократа химия, включват разделяне на компонентите чрез процеси като утаяване, екстракция и дестилация и качествен анализ по цвят, миризма или температура на топене. Количественият анализ се извършва чрез измерване на маса или обем.

Модул 9: Инструментални физикохимични и физични методи за анализ на храни
В курса са застъпени главно инструменталните методи,които намират широко приложение при анализа на най-важните компоненти на готовите храни, а такасъщо и на техните суровини. Изучават се теоретичните основианалитичното приложение и необходимата апаратура за приложението на съвременните методи за разделяне (хроматография и електрофореза), спектралните (атомна и молекулна спектрометрия) и електрохимичните методи(потенциометрия).

Модул 10: Биохимия на храните
В дисциплината се изучават основните биополимери - белтъци, ензими, нуклеинови киселини, техните струкури, свойства, механизъм на действие. Освен това се разглеждат основните класове ензими и по-важните представители с тяхното приложение. Важно място заемат въпросите по обмяна на въглехидрати, липиди, белтъци, аминокиселини и нуклеинови киселини.

Модул 11: Технологичен контрол върху химическия състав и физикохимичните свойства на суровини, полуфабрикати, добавки и продукти от хранително-вкусовата промишленост
Разглеждат се методите и видовете технологичен контрол, технологичния контрол на суровини, основни и спомагателни материали, полуфабрикати и готова продукция

Модул 12: Технологии в хранително-вкусовата промишленост
Хранително-вкусовата промишленост принадлежи към вторичния (обработващ) сектор на икономиката. Тя се счита за част от агробизнеса. Хранително-вкусовата промишленост задоволява ежедневните и жизнено-важни потребности на населението, от които зависи неговата трудоспособност, възпроизводство и възможности за нормално физическо и психическо развитие.

Модул 13: Система за управление на безопасността на храните - /НАССР/, БДС-ISO ,22000:2006
БДС EN ISO 22000:2006 е международен стандарт, разработен с цел осигуряване на безопасността на храните по цялата хранителна верига. Стандартът за първи път предлага общ, световно признат подход към осигуряване на безопасността на храните.

Модул 14: Български и европейски нормативни документи взети предвид при разработването на системите за управление на качеството, условията на труд и безопасността на хранителните продукти
Запознаване с Български и европейски нормативни документи взети предвид при разработването на системите за управление на качеството, условията на труд и безопасността на хранителните продукти

Модул 15: Чужд език по професията
Тук са разгледани Най-често използваните английски думи и термини в професията


© Всички права запазени 2011-2020, 'Виком 82' ЕООД Последното обновяване е направено на 02 Септември 2020 година