Потребител  
Парола

Криптирана  Стандартна

 


Специалност: Компютърни мрежи
Професия: Техник на компютърни системи
 

       Професия код: 523050 Специалност код: 5230502
       Квалификационна степен: III степен чрез заплащане или ваучер
       Изисквания към кандидата: 16 години, Средно образование


Модул 1: Въведение в персоналните компютри (РС)
Еволюция на електронно- изчислителната техника. Създаване и развитие на РС. Революцията на микрокомпютрите. Входно-изходни устройства и техните контролери и клавиатура. FDD, HDD, CD-ROM, DVD и др. Периферни устройства на РС - монитор, скенер, принтер, плотер и др. Интерфейси на периферните устройства.

Модул 2: Операционни системи
Системен софтуер – същност, предназначение. Операционни снстемн – възникване, развитие, функции, структури. Операционни системи за микрокомпютри - функции и особености на реализацията. MS DOS - структура, организация, функции. Развитие на MS DOS –версии. Организация на данните - файлове и днректорни-имена. шаблони, атрибути. Настройки на Windows – Control Panel. настройки на менюта, персонализнране. Организация на данните във Windows - файлова система, файлове и папки, работа с Windows Explorer. Регистри на Windows - предназначение и организация. Работа с редактора на регистрите. Microsoft Windows ХР Рrо - развитие на платформата и нови възможности.

Модул 3: Въведение в компютърните мрежи
Данни и сигнали. Методи за предаване на данни - симплекс, полу дуплекс, пълен дуплекс. Преносни среди - характеристики на материалните и нематериалните преносни среди. Управление на комуникациите. Комуникационни процесори. Телефонни мрежи. Цифрово обслужване (ISDN). Компютърни мрежи - видове, топология, особености в изграждането и използването. Локални компютърни мрежи - видове, средства за изграждане. Локални компютърни мрежи - особености на проектирането и реализацията. Активно и пасивно оборудване при изграждане на локални компютърни мрежи - характеристика, избор и оценка. Защита и администриране на локални компютърни мрежи.

Модул 4: Архитектура на РС. Дънни платки и процесори
Компютърни архитектури - същност, видове. Базова архитектура на микрокомпютърна система. Шини ISА. МСА. ЕISА. VESА. Шини РСI, АGР, USВ, IЕЕЕ 1394, РС - саd. Серийни комуникации и модеми. Основни характеристики на МП Режими на работа на МП. Характеристика на Микропроцесори 8088, 8086, 80286, 80386. Нови решения в МП 80486 и Pentium. Особености в технологиите на производство, логическа организация, характеристики и функционалност на Pentium II. на Pentium III и на Pentium IV. Net Burst архитектура на Pentium IV

Модул 5: Памети и запомнящи устройства
Памет на персонален компютър - терминология, видове, предназначение.организация, адресиране. DMA контролер. Памет с произволен достъп RAM - видове, характеристики, физическа организация. Постоянни памети ROM – предназначение, видове, технология "Flash". Начини за промяна на съдържанието на ROM BIOS. Управление на паметта на персоналния компютър. Запомнящи устройства на твърди магнитни дискове. Физическа реализация и логическо представяне на цилиндри, писти, сектори, четящо записващи глави. Електронен и механичен тракт. Видове. Инсталиране и конфигуриране.

Модул 6: Токозахранващи устройства за компютърни системи
Функции, видове и характеристики на токозахранващите устройства за персонални компютри. Диагностика. Токозахранващи устройства за преносими компютри.

Модул 7: Асемблиране на РС
Основни части на персоналния компютър. Стандарти и характеристики. Входен контрол на модулите, работа с техническа документация, каталожна и справочна литература, и нормативни документи (за всеки от компонентите). Процесори- характеристики, температурни режими, особености на монтиране и охлаждане. Монтиране на флопи дисково устройство. Избор, преглед на джъмпърите и монтиране на твърди дискове. Настройка на джъмпърите и монтиране на оптични устройства – CD, DVD, R/W CD.

Модул 8: Microsoft Office пакет
Модулът обхваща работа с трите основни продукта от пакета Microsoft Office: Word, Excel и PowerPoint. В този модул ще научите как се работи с трите продукта.

Модул 9: Локални компютърни мрежи - софтуер и хардуер
Топология на локални компютърни мрежи - линейна, звезда, кръгова. Комбинирани топологии. Характеристики, приложения, преимущества и недостатъци. Локални мрежи с равно поставен достъп (Peer to peer) и Client Server – приложения. Комуникационни протоколи. Протоколи за обмен в локални мрежи. Методи за предаване на данни, контрол и корекция на грешките, управление на информационния поток, маршрутизация. Защита на мрежата. Планиране защита на мрежата. Нива на защита. Специализиран софтуер.

Модул 10: Локализиране на дефекти в компютърни системи и компютърни мрежи
Методи и средства за локализиране и отстраняване на проблеми и дефекти в компютърни системи (КС) и мрежови среди (МС). Локализиране и отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми и дефекти (ЛОХСПД) в модулите на компютърните системи - системен блок, интерфейси, монитор, клавиатура, периферни устройства. Специализирани хардуерни и софтуерни средства.

Модул 11: Интернет – базирани технологии
Електронна поща. Принципи и организация на търсенето в Интернет. УЕВ сайт. УЕВ страници с диагностични програми. Кодове и шифри. Системи за криптиране. Електронен документ и електронен подпис.


© Всички права запазени 2011-2020, 'Виком 82' ЕООД Последното обновяване е направено на 02 Септември 2020 година