Потребител  
Парола

Криптирана  Стандартна

 


Специалност: Електронна търговия
Професия: Организатор Интернет приложения
 

       Професия код: 482040 Специалност код: 4820401
       Квалификационна степен: III степен чрез заплащане или ваучер
       Изисквания към кандидата: 16 години, Средно образование


Модул 1: Обща теория на счетоводната отчетност
Същност, задачи, предмет и метод на счетовод¬ството. Счетоводен баланс. ОПР. Счетоводно отчитане и сметки. Документиране

Модул 2: Банки и банково дело
Пари-същностна характеристика, функции, дви¬жение. Кредит - същност, форми, парично - кредитни механизми. Търговска полица -възникване, същност, характеристики. Разплащателни операции. Налични и без налични плащания.

Модул 3: Мениджмънт
Изисквания за стартиране на нов бизнес, основни правила при различни видове бизнес. Стратегия за управление на бизнеса, човешките ресурси, материалните ресурси и финансовите ресурси.

Модул 4: Увод в теорията и технологията на компютрите
Компютърни системи; общи сведения за архитектура на компютрите; компоненти на PC. Математични основи на информатиката; бройни системи; булева алгебра. Микропроцесор, структурна схема: видове микропроцесори / RISC и CISC /. Компютърна памет, видове памет, достъп до паметта.

Модул 5: Интернет приложение с НТМL, My SQL, PHP
Програмно обезпечаване на КС. системно и приложно програмно осигуряване: основи на програмирането, системно и приложно програмиране. История на РНР, особености; инсталиране на РНР и Арасhе; конфигуриране на РНР; подаване на данни между страници. МуSQL:сървъри за релационни бази данни; особености; администриране на бази данни; увод в SQL бази данни; основни команди от език SQL / извличане, записване и обновяване на информацията в базата данни; проектиране на SQL бази данни. Интернет програмиране с HTML и PHP: създаване на интернет страница с HTML.

Модул 6: Компютърни мрежи
Условия за работа на компютрите в мрежа, видове мрежи. Мрежови топологии: шинна, кръгова, звездна. Маршрутизиране: въведение; статично и динамично маршрутизиране; маршрутни / транспортни / таблици; маршрутизиране и интернет

Модул 7: Web сайтът на компанията като инструмент за ефективен бизнес
Създаване на фирмен сайт: планиране, приходни модели, именуване на сайта, хостинг на сайта. Промоция на уеб сайта; рейтинг на сайта.

Модул 8: Компютърни архитектури и операционни системи
Мрежови операционни системи: IP-aдресиране, маски на подмрежи и шлюзове; планиране, изграждане и експлоатация на мрежи. UNIX/LINUX операционни системи: въведение в Линукс; команден ред, шелове, bash shell; потребители, групи, права за достъп; файлова система, основни конфигурационни файлове; инсталация на Линукс; пакетни системи; първоначално зареждане / boot manager /; ТСР / IР мрежи под Линукс

Модул 9: Основи на електронния бизнес
Въведение в електронния бизнес; форми на организация на електронния бизнес; категории електронен бизнес характеристика. Използване на електронна поща: Откриване на е-mail адрес. Работа с електронна поща. Изпращане и отваряне на електронна поща. Прикачени файлове. Търсене на информация по Интернет: Тематични директории, портали, виртуални библиотеки.

Модул 10: Електронна търговия
Същност: етапи за реализиране на електронна търговия. Е-магазин / Е-shop /: В2С, промоция, намаляване на разходи, допълнителен изход-преследва търсене

Модул 11: Сигурност на данните при електронния бизнес и електронната търговия
Същност, нормативни изисквания - Закон за електронните документи и електронния подпис. Електронен/ цифров подпис; основни функции на сертифициращите оператори на електронен подпис. Криптиране на информацията, стеганографски методи, методи за защита от отдалечени атаки в Internet; управление на системата за защита. Тенденции в електронния бизнес. Протокол НТТР. Уеб сървър, стандарти за комуникационни протоколи; конфигуриране; модули

Модул 12: Он лайн плащания
Същност и етапи за плащане по Интернет. Продажба по Интернет. Електронно банкиране: същност на електронното банкиране. Интернет технологиите в банковата система

Модул 13: Web - приложения и Web – сървъри
WEB-приложение, осъществяване на електронна търговия. WEB-сървъри: IIS на Microsoft и Apache


© Всички права запазени 2011-2020, 'Виком 82' ЕООД Последното обновяване е направено на 02 Септември 2020 година