Потребител  
Парола

Криптирана  Стандартна

 


Специалност: Козметика
Професия: Козметик
 

       Професия код: 815020 Специалност код: 8150201
       Квалификационна степен: II степен чрез заплащане или ваучер
       Изисквания към кандидата: 16 години, Средно образование


Модул 1: Здравословни и безопасни условия на труд
Здравословните ио безопсни условия на труд ЗБУТ в България са определени с закон, това е Законът за здравословни и безопасни условия на труд. Здравословните и безопасни условия на труд касаят всички работници и работодатели и определят вредните фактори и условия за безопасност на труда.

Модул 2: Общи правила на трудово-правното законодателство
Съгласно разпоредбата на чл.1 (1) и (2) КТ, както и на чл.1 (1) от Закона за колективно уреждане на трудовите спорове (ЗКУТС), Предмет на трудовото право са трудовите отношения.

Модул 3: Основи на пазарната икономика
Икономиката се състои от икономическата система на дадена страна или определен регион, работните, капиталовите и земните ресурси, икономическите агенти, които социално участват в продукцията, обмяната, дистрибуцията и консумирането на стоки и услуги в тази област или регион. Дадена икономика е крайният резултат от прогреса, който включва техническа еволюция,история [1] и социална организация, както и нейната география, естествени ресурси и екология, като основни фактори. Тези фактори определят контекста, съдържанието и съвкупността от условия и параметри, при които икономиката функционира.

Модул 4: Материалознание
Предмет на материалознанието е изучаването на произхода на физикохимичните свойства и на действието на материалите, използвани при бръснаро-фризьорски услуги върху кожата, косата и организма на човека.

Модул 5: Организация на работното място
Организацията на труда отразява начините и условията на протичане на трудовите процеси при осъществяване на една или на определена съвкупност на трудовите дейности във всяка сфера на приложение на труда.

Модул 6: Въведение в козметиката
Понятието козметика произлиза от гръцката дума - козмесис, която означава разхубавявам, украсявам. Днес под понятието козметика се разбират грижите за човешката красота или с други думи козметиката е изкуство за разхубавяване.

Модул 7: Хигиена и неотложна медицинска помощ
Целта на хигиената е запазване и подобряване здравето на индивида, респ. на потомството му, съхраняване и увеличаване на работоспособността и постигане на творческо дълголетие.

Модул 8: Въведение в анатомията и физиологията на човека
Строеж на кожата. Физиология. Анатомия на клетката. Тъкани. Дихателна система. Ендокринна система. Размножаване. Полова система. Полови органи. Нервна система – устройство и функции. Отделителна система

Модул 9: Специална технология
Козметични средства. Новости в козметиката. Козметични недостатъци. Грешки в козметиката. Физиотерапия в козметиката. Фитотерапия. Лазертерапия. Алергия и козметика


© Всички права запазени 2011-2020, 'Виком 82' ЕООД Последното обновяване е направено на 02 Септември 2020 година