Потребител  
Парола

Криптирана  Стандартна

 


Специалност: Библиотекознание
Професия: Библиотекар
 

       Професия код: 322010 Специалност код: 3220101
       Квалификационна степен: III степен чрез заплащане или ваучер
       Изисквания към кандидата: 16 години, Средно образование


Модул 1: Здравословни и безопасни условия на труд
Здравословните ио безопсни условия на труд ЗБУТ в България са определени с закон, това е Законът за здравословни и безопасни условия на труд. Здравословните и безопасни условия на труд касаят всички работници и работодатели и определят вредните фактори и условия за безопасност на труда.

Модул 2: Трудово-правно законодателство
Съгласно разпоредбата на чл.1 (1) и (2) КТ, както и на чл.1 (1) от Закона за колективно уреждане на трудовите спорове (ЗКУТС), Предмет на трудовото право са трудовите отношения.

Модул 3: Работа с персонален компютър и приложни програми
Тук се разглежда хардуера на компютъра, операционна система Windows. Разглежда се работата с папки и файлове. Архивиране на документи. Работа с електронна поща. Работа с текстообработваща програма Microsoft Word. Работа с текстообработваща програма Microsoft Excel.

Модул 4: Нормативна уредба за библиотеките в България
Закон за обществените библиотеки. Стандарт за библиотечно-информационно обслужване. Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Закон за авторското право и сродните му права. Наредба за запазване на библиотечните фондове.

Модул 5: Библиотечни фондове. Комплектуване, организация и опазване
Библиотечен фонд. Основни компоненти на БФ като система. Класификация на Библиотечния фонд, видове фондове на общообразователните библиотеки. Специфични свойства на библиотечния фонд. Комплектуване на библиотечния фонд като процес. Принципи за изграждането на библиотечните фондове. Източници на комплектуване. Ядро на библиотечния фонд. Моделиране на библиотечния фонд. Отчисляване.

Модул 6: Библиотечни каталози. Стандарти за библиогафско описание
Библиотечни каталози. Видове каталози. Библиографско описание. Многотоомни издания. Транслитерация. Описание под колективен автор. Описание на други видове издания. Правила за нареждане на картичките в азбучния каталог.

Модул 7: Библиотечно обслужване. Читатели и четене

Модул 8: Справочно-библиографска и информационна дейност в библиотеката

Модул 9: Управление и организация на библиотеката

Модул 10: Национална система на библиотеките в България

Модул 11: Библиотечен маркетинг и връзки с обществеността

Модул 12: Общо библиотекознание

Модул 13: Работа с автоматизирани библиотечни системи

Модул 14: Работа с Интернет и комуникация в мрежата

Модул 15: Чужд език


© Всички права запазени 2011-2020, 'Виком 82' ЕООД Последното обновяване е направено на 02 Септември 2020 година