Потребител  
Парола

Криптирана  Стандартна

 


Специалност: Оперативно счетоводство
Професия: Оперативен счетоводител
 

       Професия код: 344030 Специалност код: 3440301
       Квалификационна степен: III степен чрез заплащане или ваучер
       Изисквания към кандидата: 16 години, Средно образование


Модул 1: Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда
Здравословните ио безопсни условия на труд ЗБУТ в България са определени с закон, това е Законът за здравословни и безопасни условия на труд. Здравословните и безопасни условия на труд касаят всички работници и работодатели и определят вредните фактори и условия за безопасност на труда.

Модул 2: Трудово-правни норми и икономически знания. Организация на трудовия процес.
Съгласно разпоредбата на чл.1 (1) и (2) КТ, както и на чл.1 (1) от Закона за колективно уреждане на трудовите спорове (ЗКУТС), Предмет на трудовото право са трудовите отношения.

Модул 3: Икономика
Икономиката се състои от икономическата система на дадена страна или определен регион, работните, капиталовите и земните ресурси, икономическите агенти, които социално участват в продукцията, обмяната, дистрибуцията и консумирането на стоки и услуги в тази област или регион. Дадена икономика е крайният резултат от прогреса, който включва техническа еволюция,история и социална организация, както и нейната география, естествени ресурси и екология, като основни фактори. Тези фактори определят контекста, съдържанието и съвкупността от условия и параметри, при които икономиката функционира.

Модул 4: Право
Право в политиката и юриспруденцията се нарича система от социални правила и норми, които потвърждават, забраняват или разрешават определен вид поведение и/или взаимоотношения между хора и/или организации. Тази система от правила се прилага от съвкупност от институции и подлежи на принудително осъществяване, на тях се подчинява всяко едно правово общество. Правото придава форма на политиката, икономиката и обществото по различни начини и служи като основен социален медиатор за регулиране на отношения между хората.

Модул 5: Организация и специфика на дейността на фирмата

Модул 6: Управление на човешките ресурси
В стопанските единици, все по-голям акцент се поставя на човешките аспекти и ценности. Голямо значение се отдава на способностите на мениджърите и специалистите да повишат конкурентно способността на стопанската единица , чрез осигуряване на взаимна мотивация и лоялност в процеса на работа. Ако управлението на персонала е един механичен процес, то управлението на човешките ресурси е процес, който се стимулира и е повлиян от технически и организационни промени в средата, в която функционира стопанската единица.

Модул 7: Маркетинг
Маркетингът е традиционно сбор от дейности, които са насочени към създаване на рентабилност в работата на предприятие чрез обмен, те се използват за насочване на потока на продукти и услуги от производителя до потребителя (потребител, клиент, клиентела).

Модул 8: Пари, банки, парична политика, фондови борси и капиталови пазари

Модул 9: Счетоводство
Обща теория на счетоводната отчетност. Дълготрайни активи. Калкулации и разходни норми. Персонал и заплати. Търговско счетоводство.

Модул 10: Валутен и митнически режим
Валути и валутни операции. Цели, задачи и функции на митническата система. Структура и организация на митническата система.

Модул 11: Финансова и данъчна система
Финансова система на Република България. Характеристика на данъчната система. Система на данъчните задължения. Правен режим на данъчната система: Структура и система на данъчното право. Обекти в данъчното право. Данъчно задължени лица (данъчен длъжник). Данъчни правоотношения.

Модул 12: Управление на финансите на предприятието
Планове, бюджети и прогнози. Показатели за рентабилност. Показатели за ликвидност. Финансова самостоятелност.

Модул 13: Управление на инвестициите на предприятието
Управление на реалните инвестиции на предприятието. Управление на финансовите инвестиции на предприятието.

Модул 14: Стопански анализ на предприятието
Обхват, функции и задачи. Основни аспекти на методиката на стопанския анализ. Анализ на иновационната и инвестиционната дейност. Анализ на технологичните иновации. Анализ на производствената програма. Анализ на производствената програма. Обобщен анализ на финансово-икономическото състояние

Модул 15: Кредитиране и кредитен анализ
Преглед на кредитирането. Средата на кредитиране. Обезпечение. Кредитиране на дребно, малки предприятия, средни предприятия, индустрията, селското стопанство, търговците на дребно, търговците на едро.

Модул 16: Документационна система
Документът и неговата правна регламентация.Документален и архивен мениджмънт. Документационни системи. Рационализиране на документооборота. Съхранение на информация и архивиране.

Модул 17: Автоматизиране на счетоводната дейност
Работа с програмни продукти "Ажур-L", "“Мираж", "Бизнес-навигатор". Общи принципи на работа.

Модул 18: Статистика
Статистиката като наука Източници на информация. Статистическа обработка на данни. Регресионен и корелационен анализ. Анализ на динамични редове. Индeкси. Математически пресмятания и съотношения. Използване на аритметични и геометрични прогресии. Процентни и промилни изчисления. Лихвени изчисления. Сложна лихва. Финансови ренти и рентни изчисления.


© Всички права запазени 2011-2020, 'Виком 82' ЕООД Последното обновяване е направено на 02 Септември 2020 година