Потребител  
Парола

Криптирана  Стандартна

 


Специалност: Търговия
Професия: Икономист
 

       Професия код: 345120 Специалност код: 3451202
       Квалификационна степен: III степен чрез заплащане или ваучер
       Изисквания към кандидата: 16 години, Средно образование


Модул 1: Управление на персонала
Управление на човешките ресурси- същност, равнища и участници. Управление на човешките ресурси в организацията. Анализи и прогнози за състоянието и развитието на човешките ресурси. Планиране на заетостта на човешките ресурси. Организацията на труда като функция в управлението на човешките ресурси.

Модул 2: Търговия
Продажби. Продажбена стратегия. Лични продажби. Лично продаване, ролята на продавачите за бизнеса, типове продавачи. Управление на продажбите. Прогнозиране на продажбите. Квотиране на продажбите. Видове квоти. Характеристики на продавачите. Личността в продажбите. Качества на хората, заети с продажбите.

Модул 3: Цени и ценообразуване
Цени и ценова политика. Предпоставки за разработване на ценова политика. Методология и методи за определяне на цените. Функции на цените; Видове цени.

Модул 4: Управление на проекти
Бизнесът и нуждата от проекти. Идентифициране на проектни идеи. Основни елементи на проекта. Стартиране на проект. Изпълнение на проект. Примери на финансирани проекти по програмите на Европейския съюз (ФАР, САПАРД, СОКРАТ)

Модул 5: Търговско предприемачество и мениджмънт
Въведение в теорията на предприемачеството. Новаторство. Предприемаческа политика и предприемачески стратегии. Предприемаческата идея. Стартиране на собствен бизнес.

Модул 6: Комуникационна политика
Комуникационен микс. Комуникационен канал. Рекламата в медиите. Видове медийна реклама (вестници, списания, телевизия, радио). Сравнителен анализ между различните медии. Участие в панаири и изложби. Изграждане и управление на имидж


© Всички права запазени 2011-2020, 'Виком 82' ЕООД Последното обновяване е направено на 02 Септември 2020 година